شرکت سازنده

دسته بندی محصولات

برچسب محصولات

سیستم راهنمای فلانچ کفشک های سنبه ماتریس در قالب های خم و برش به کار می رود که بیشتر در قالب های بزرگ سنبه ماتریس استفاده می شود.کاربرد اصلی راهنمایی صفحات بالا و پایین کفشک می باشد.

دسته بندی محصولات

دسته بندی محصولات

برچسب محصولات