شرکت سازنده

دسته بندی محصولات

برچسب محصولات

وظیفه‌ی بوش اسپرو یا بوش تزریق محکم نگاه داشتن قالب در مقابل نازل سیلندر تزریق است تا مواد مذاب بدین وسیله از سیلندر به قالب وارد شود. بوش اسپرو مواد مذاب را از طریق کانال به کویته ها می فرستد

دسته بندی محصولات

دسته بندی محصولات

برچسب محصولات